Poistenie na pretekoch

Na amatérskych pretekoch môžu ľahko nastať nebezpečné okamihy, ktoré končia poškodením bicykla, v horšom prípade zranením. Niekedy stačí málo, chvíľka nepozornosti, prehnané riziko v zápale boja, chyba neskúseného cyklistu, nekvalitná cesta … Sám som videl hromadné kolízie aj pády jednotlivcov, zlomené vidly a ohnuté kolesá, zranených cyklistov odvážaných sanitkami, zásah záchranárskeho vrtuľníka, viem žiaľ aj o smrteľnom úraze. Samostatnou kapitolou sú krádeže bicyklov, či už z hotela alebo priestoru štartu a cieľa. Spýtal som sa v poisťovniach, ako zmierniť dôsledky týchto situácií.

1) Je možné poistiť bicykel proti poškodeniu spôsobenému autonehodou, ak je prevážaný vo vozidle, resp. na nosiči na vozidle?

2) Je možné poistiť bicykel proti krádeži z vozidla, resp. z nosiča na vozidle? Musí byť nosič uzamykateľný?

3) Je možné poistiť bicykel proti krádeži z ubytovacieho zariadenia? (hotel, kemp …) Musí byť v zamknutej miestnosti? V prípade kempu stačí uzamknutie zámkom, alebo musí byť zamknutý k niečomu „pevnému“? (strom …)

4) Je možné poistiť bicykel proti poškodeniu na cestných pretekoch? (pád, zrážka s iným cyklistom, náraz do prekážky a pod.)

5) Je možné uzavrieť poistenie pre prípad úrazu počas cestných amatérskych pretekov?

6) Ak som poistený a spôsobím kolíziu, pri ktorej poškodím iného cyklistu, bude mu z mojej poistky uhradená škoda?

 

Otázky zodpovedal: Artur Šturmankin, špecialista odboru firemnej komunikácie

1) V Allianz – SP je bicykel súčasťou poistenia domácnosti a je chránený v mieste poistenia. Bicykel nie je predmetom havarijného poistenia vozidla – tzn. poškodenie v dôsledku nehody vozidla nie je poistením kryté. Škoda, ktorá vznikne na bicykli v dôsledku prevádzky iného vozidla, však zakladá nárok na náhradu z povinného zmluvného poistenia vinníka, ktorý tuto škodu spôsobil.

2) Ako sme spomínali vyššie, bicykel ako súčasť poistenia domácnosti je chránený v mieste poistenia. Výnimkou je len riziko lúpež (nie krádež), pre ktoré je miestom poistenia územie SR. Zároveň keďže bicykel nie je predmetom havarijného poistenia vozidla, škoda vzniknutá v dôsledku odcudzenia bicykla z vozidla či z nosiča bicykla umiestneného na vozidle alebo odcudzenia vozidla aj s bicyklom nie je poistením krytá.

3) Ak má klient v rámci cestovného poistenia dojednané aj poistenie batožiny, je bicykel zahrnutý v rámci limitu poistného krytia stanoveného pre batožinu poisteného ako športová potreba. V prípade vzniku škody sa poistné krytie vzťahuje na športové potreby, ak boli odcudzené pri lúpeži alebo ich poistený odovzdal v ubytovacom zariadení do individuálnej úschovy, resp. boli uzamknuté v ubytovacom zariadení, ak boli odcudzené krádežou vlámaním.

4) Poistenie domácnosti, ktorého súčasťou je aj bicykel sa vzťahuje na riziká dojednané v poistnej zmluve, nevzťahuje sa však na poškodenie bicykla spôsobené pádom z bicykla, nárazom bicykla do prekážky alebo inými rizikami súvisiacimi s jazdou na bicykli.

5) Cyklistiku (cestnú) ako druh športu je možné poistiť štandardným individuálnym alebo skupinovým úrazovým poistením s poistným krytím na celom svete. Rozsah poistného krytia (poistné riziká), výška poistných súm a výška poistného závisí od toho, na akej profesnej/výkonnostnej úrovni sa šport vykonáva (rekreačne, amatérsky, profesionálne). Účasť na pretekoch organizovaných športovou organizáciou alebo pokiaľ je poistený členom športovej organizácie sa považuje za amatérsky výkon športu. Najvyššie celoštátne a medzinárodné súťaže ako aj cyklistika, ktorej výkon je zdrojom príjmu sa považujú za profesionálny výkon tohto športu. Taktiež v rámci cestovného poistenia je možné dojednať aj poistenie úrazu. Ak je cyklistika vykonávaná súťažne, vrátane tréningov a sústredení či už u amatérskych, prípadne neregistrovaných športovcov, ide o výkonnostný šport, ktorý spadá do rizikovej skupiny. V takomto prípade je potrebné v poistnej zmluve dojednať poistenie s prirážkou za rizikovú skupinu. Poistenie úrazu je možné dojednať k poisteniu liečebných nákladov v zahraničí spolu s poistením zodpovednosti, poistením batožiny a poistením doplnkových asistenčných služieb.

6) Poistením zodpovednosti uzavretým v rámci cestovného poistenia je krytá aj škoda spôsobená poisteným inému na zdraví alebo na veci v dôsledku vykonávania rizikových športov a rizikových činností, ak je v poistnej zmluve dojednaná riziková skupina (zahŕňajúca výkonnostný šport – jazdu na bicykli). Poistenie zodpovednosti, ktoré si poistený uzatvára samostatne alebo spolu s poistením domácnosti, sa vzťahuje len na zodpovednosť poisteného alebo člena jeho domácnosti za škodu spôsobenú pri bežnej jazde na bicykli a nevzťahuje sa na škodu spôsobenú pri aktívnej účasti na akýchkoľvek športových súťažiach alebo pretekoch, vrátané prípravy na ne.

 

Otázky zodpovedal: Ján Kusý, riaditeľ pre obchod neživotného poistenia

Vo vašich otázkach spomínate niekoľko druhov rizík, ktoré môžu amatérskeho cyklistu postihnúť. Špeciálne poistenie cyklistu neponúkame, ale riziká sú kryté v rámci viacerých poistení (domácnosť, auto, životné poistenie, prípadne cestovné poistenie). Je preto vhodné, aby cyklista venoval pozornosť zmluvám, ktoré má s poisťovňou uzavreté a všímal si limity, ktoré sa viažu špecificky na jeho koníček.

1) Áno, poisťovňa na prepravovaný bicykel pozerá ako na batožinu, ktorú je možné si poistiť v rámci havarijného poistenia. Poistený má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov na opravu a v prípade jej zničenia, odcudzenia alebo straty, právo na poistné plnenie vo výške obvyklej ceny. Maximálny limit poistného plnenia je však 1 000 € na jedno poistné obdobie s výnimkou krádeže zo strešného nosiča. Proti krádeži je možné bicykel poistiť iba v prípade, ak je v batožinovom priestore vozidla.

2) Bicykel je možné poistiť proti krádeži iba ak je uzamknutý vo vnútri vozidla.

3) V rámci poistenia domácnosti je bicykel poistený pokiaľ bude odcudzený z uzamknutej hotelovej izby, alebo miestnosti.

4) V rámci poistenia domácnosti to možné nie je.

5) Áno,  úrazové poistenie je možné uzavrieť (v rámci životného poistenia).

6) V rámci poistenia domácnosti je možno dojednať aj zodpovednosť za škodu, tak ste poistený v prípade spôsobenia škody na majetku, zdraví alebo živote iného cyklistu.

 

Otázky zodpovedal: Mgr. Milan Janásik, manažér komunikácie a hovorca

 

1-4) Poisťovňa Generali produkt, ktorý by poisťoval výhradne bicykel, neponúka.

5) K úrazom:

Klient má možnosť uzavrieť individuálne poistenie (dlhodobé – napr. na desať rokov) s jemu vyhovujúcim krytím. Zahŕňa aj krytie pre prípad takýchto amatérskych cestných pretekov a aj udalostí, ku ktorým príde aj mimo pretekov a s cyklistikou by nesúviseli.

Krátkodobé individuálne poistenie (napr. na jeden deň) zamerané výhradne ma krytie počas pretekov poisťovňa Generali neposkytuje. Existuje ale možnosť uzavrieť skupinové úrazové poistenie, ktoré zahŕňa skupinu – napríklad cyklistický klub či zväz. Organizátor pretekov môže tiež poistiť všetkých pretekárov a podobne. Takéto skupinové poistenie je možné uzavrieť napríklad aj na jeden deň počas konania pretekov.

 

Otázky zodpovedala: Ing. Daniela Vlčková, expert pre komunikáciu

 

1) Poistenie motorových vozidiel kryje iba škody vzniknuté na poistenom vozidle a na poistenej doplnkovej výbave vozidla.

2) Takúto možnosť poistenia nemá poisťovňa v ponuke.

3) Nie, krádež je krytá len v rámci poistenia domácnosti. Poistenie sa teda vzťahuje na bicykle nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch bytu, resp. rodinného domu, ktorého domácnosť je poistená, a to do hodnoty až 20 % z poistnej sumy pre poistenie domácnosti.

4) WP takéto poistenie neposkytuje.

5) Áno, takéto poistenie je možné. Klienti WP majú na výber z niekoľkých typov úrazových poistení (ako pre krytie trvalých následkov v dôsledku úrazu, tak aj plnenie vo forme dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, pochopiteľne, so zohľadnením vykonávania cyklistického športu a účasti na súťažiach vo forme možnej prirážky k poistnému).

6) V takejto situácii je škoda krytá poistením zodpovednosti za škodu fyzických osôb (ak je preukázateľné, že kolíziu spôsobil poistený klient).

 

Článok pripravil Dušan Hodúr

Publikované v časopise Cestné Maratóny – Kalendár amatérskych cestných cyklistických podujatí 2015

Článok na stiahnutie vo formáte pdf

  0 COMMENTS
Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *